gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Sastanak Mreže RC i CSU Srbije u Smederevu

El. pošta Štampa PDF

Povod za današnji sastanak direktora regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje (Mreže RC i CSU Srbije) u Smederevu, bio je završetak Konkursa za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja, odnosno, po mišljenju većine prisutnih, diskutabilan broj odobrenih programa. Pored direktora, sastanku je prisustvovao i određen broj autora čiji seminari nisu prošli akreditaciju i koji su izneli niz zamerki na objašnjenja koja su im poslata od strane ZUOV-a, tj komisije za odobravanje programa. Kao institucije koje su podržale veliki broj programa kako ove, tako i prošlih godina, regionalni centri i centri za stručno usavršavanje imaju tu obavezu da zaštite svoje autore i od nadležnih iz ZUOV-a zatraže detaljnije pojašnjenje za veliki broj odbijenih seminara, te zajednički probaju da nađu rešenje kako se u budućnosti ne bi događali ovakvi problemi. Sastanak svih direktora RC i CSU sa direktorom ZUOV-a zakazan je za sutra u prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

Slike

 

Otvoren park nauke „Vrt znanja“ u CSU Kikinda

El. pošta Štampa PDF
Kikindski park nauke „Vrt znanja“ , otvoren je svečano uz prisustvo predstavnika republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa, direktora Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje kao i učenika iz osnovnih i srednjih škola kikindske opštine i prestavnika medija.
Realizacija projekta započeta je preko Konkursa „Zajednici zajedno“, NIS uz podršku SO Kikinda i sopstvenim sredstvima CSU Kikinda.
Cilj ovog projekta je promocija pridrodnih nauka a instalacijom eksponata za nastavu učenicima je omogućeno da se na zanimljiv način upoznaju sa važnim prirodnim pojavama. U okviru Parka napravljena je i letnja učionica, idealna za časove na otvorenom i prezentacije ali i za predah prosvetnih radnika tokom održavanja seminara. Ukupna vrednost radova na prvoj fazi je preko milion dinara a plan je da se kroz učešće na projektima sve zamišljeno realizuje u narednom periodu.
Opširnije na http://www.csu.rs/
 

Mreža RC i CSU na Sajmu knjiga - Sajmu obrazovanja - ZVONCE 2015

El. pošta Štampa PDF
Od 28. oktobra do 1. novembra na Beogradskom sajmu održava se 8. Sajam obrazovanja – Zvonce. 50 izlagača predstaviće više od 200 obrazovnih institucija koje zastupaju, ponudiće nove uslove školovanja i stipendiranja, stručnog usavršavanja kao i pomoć oko izbora škola, fakulteta i smeštaja u zemlji i inostranstvu.
Оve godine, čast da otvore Sajam imali su Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo i Centar za stručno usavršavanje Kragujevac. Do nedelje kada se Sajam zvanično završava, svoje promocije će imati i ostali centri iz Mreže RC i CSU.
ZVONCE, kao i svake godine, promoviše mudre misli znamenitih ljudi - “Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost”, rekao je Henri Ford. Vođeni ovom idejom, organizatori Sajma obrazovanja pripremili su sveobuhvatnu ponudu za sve uzraste, od osnovne škole do Univerziteta za treće doba. Nastavlja se akcija zagovaranja učenja tokom čitavog života, to učenje može biti i neformalno, zbog čega su pripremljeni brojni međunarodno priznati kursevi, programi stipendiranja i stručna usavršavanja.
Uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke polaznici dobijaju priliku da steknu nova znanja i tako povećaju svoje šanse u pronalaženju posla.

Slike

 

"Početak karijere bez barijere" - seminar mreže RC i CSU u Kragujevcu

El. pošta Štampa PDF
U subotu, 03. oktobra, realizovan je seminar pod nazivom "Početak karijere bez barijere", u Prvoj tehničkoj školi u Kragjevcu, a u organizaciji Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac. Navedeni seminar je pohađalo 23 nastavnika, koji su na početku svojih nastavničkih karijera.
Jedan od ciljeva seminara je da se nastavnici upoznaju sa savremenim konceptima učenja, upravljanja odeljenjem i konstruktivnom komunikacijom, kao i sa zakonskim i podzakonskim aktima.
Relaizatorke seminara, realizovanog u Kragujevcu, bile su Valentina Rančić, Lidija Terek i Nevena Šćepanović.
Više o seminaru možete pogledati OVDE. 
Svojim interesovanjem, iskustvom, znanjem, primerima iz prkase, dobrim raspoloženjem i odličnom povratnom informacijom učesnici su doprineli uspešnoj realizaciji seminara. 
Nadamo se da će ovi izuzetni mladi nastavnici imati dugu i uspešnu karijeru bez barijera.

Slike

 

Štа su svе tеhnоlоgiје urаdilе zа nаs - emisija RTS-a

El. pošta Štampa PDF
Prоcеsi rаzvоја оbrаzоvnih sistеmа dirеktnо su pоvеzаni sа rаzvојеm nоvih tеhnоlоgiја. Bеz upоtrеbе infоrmаciоnо kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја, mоdеrnа nаstаvа, kао i nоvе mеtоdе u rukоvоđеnju škоlаmа nе bi dаnаs mоglе ni dа sе zаmislе. Prоmеnе u оbrаzоvnim sistеmimа širоm svеtа, оdnоsnо prоmеnе cilјеvа оbrаzоvаnjа, nеizbеžnо utiču nа zаpоslеnе u оbrаzоvаnju, kао i nа njihоvе ulоgе i оdgоvоrnоsti u škоlаmа.
Kаkо bi sе učеnici mоtivisаli dа pоstižu bоlје rеzultаtе, nеоphоdnо је, nе sаmо unаprеditi tеhnоlоgiје rаdа nаstаvnikа, vеć i rеdеfinisаti оdgоvоrnоsti zаpоslеnih u škоlаmа i prеcizirаti ulоgе lidеrа. Dаnаs sе оd škоlskih lidеrа, оdnоsnо škоlskih mеnаdžеrа, оčеkuје dа igrајu klјučnu ulоgu u оbrаzоvnim sistеmimа, u kојimа držаvnе pоlitikе stvаrајu nоvе mоgućnоsti, nаrоčitо kаdа sе gоvоri о dеcеntrаlizаciјi i rаspоdеli fоrmаlnih i nеfоrmаlnih ulоgа i оdgоvоrnоsti lidеrstvа zа svе člаnоvе škоlskе zајеdnicе.
 

 

S оbzirоm dа sе škоlskоm lidеrstvu pоsvеćuје svе vеćа pаžnjа u svеtu, u Vrnjаčkој bаnji је krајеm mаја оvе gоdinе, оdržаnа prvа kоnfеrеnciја pоd nаzivоm "Ulоgа dirеktоrа u prоcеsu оbrаzоvаnjа", u оrgаnizаciјi Мrеžе rеgiоnаlnih cеntаrа i Cеntаrа zа stručnо usаvršаvаnjе, nа kојој је prisustvоvаlо 250 dirеktоrа оsnоvnih i srеdnjih škоlа, kао i prеdškоlskih ustаnоvа.
Pаrаlеlnо sа оvоm Kоnfеrеnciјоm оdržаn је i sајаm оbrаzоvаnjа nа kоmе su sе prеdstаvilе nаšе nајznаčајniје izdаvаčkе ustаnоvе i kоmpаniје kоје sе bаvе оbrаzоvnim tеhnоlоgiјаmа, а оdviјао sе i sеminаr zа nаstаvnikе infоrmаtikе sа tеmоm "Еvrоpski stаndаrdi digitаlnе pismеnоsti u оbrаzоvаnju"...
 
Urеdnicа је Оlivеrа Kоsić, mоntаžеrkа Мirјаnа Мitrоvić, sеkrеtаricа rеžiје Меlаniја Filipоvić, pоmоćnicа rеžiје Ljilјаnа Rеkоvić, muzičkа urеdnicа Vlаdаnа Маrkоvić, prоducеnt Zоrаn Јоvаnоvić.
Izvor: www.rts.rs
 

Održana prva konferencija Mreže RC i CSU Srbije - "Uloga direktora u procesu obrazovanja"

El. pošta Štampa PDF

Promene u obrazovnim sistemima širom sveta, odnosno promene ciljeva obrazovanja neizbežno utiču na zaposlene u obrazovanju i na njihove uloge i odgovornosti u školi, ali i sistemu uopšte. Kako bi se učenici podstakli, motivisali da uče i postižu bolje rezultate, neophodno je redefinisati odgovornosti zaposlenih u školi, odnosno precizirati uloge školskih lidera. Od školskih lidera se očekuje da igraju ključnu ulogu u obrazovnim sistemima u kojima državne politike stvaraju nove izazove, naročito kada se govori o decentralizaciji i raspodeli formalnih i neformalnih uloga i odgovornosti liderstva na sve članove školske zajednice (nastavnici/vaspitači, stručni saradnici, administrativni radnici, direktori, učenici, roditelji), ali i šire zajednice, kako bi se udruženim snagama postigli ciljevi i vizija obrazovanja, ali i same škole/ustanove.

Tema školskog liderstva (menadžmenta) je poslednjih godina veoma aktuelna kako u svetu, tako i kod nas. Zaduženja i kompetencije direktora su od 2013. godine propisane Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, te je Mreža RC i CSU Srbije (dalje u trkstu: Mreža) vođena ovim dokumentom i trenutnim stanjem u obrazovanju u Republici Srbiji inicirala organizaciju Prve konferencije za direktore osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova, pod nazivom „Uloga direktora u procesu obrazovanja“. Konferencija je održana u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 25. do 27. maja 2015. godine.

Teme konferencije sačinjene su na osnovu Standarda kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, te su obuhvatile gotovo svih šest oblasti rada direktora. S obzirom na to da je ovo prva konferencija za direktore u organizaciji Mreže, cilj je bio dotaći se svih aktuelnih tema koje se tiču rukovođenja i unapređivanja rada ustanova i škola. Tako, neke od tema konferencije su bile: razvoj kulture lidera, menadžment kvaliteta i standardizacije u obrazovanju, profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (stručno usavršavanje), praćenje kvaliteta rada škole/ustanove, unapređivanje saradnje škola i fakulteta; unapređenje saradnje sa roditeljima/starateljima, organom upravljanja, sindikatom, širom zajednicom, lokalnom sredinom, proširena delatnost škola/ustanova.

Predavači i izlagači na prvoj konferenciji bili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Filozofskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Poslovnog fakulteta u Beogradu, Privredne komore Srbije, Agencije za NTC, kao i predstavnici Zajednica srednjih stručnih škola.

Imena predavača i izlagača, kao i njihove prezentacije možete preuzeti OVDE.

Pitanja i odgovore možete pogledati OVDE.

Slike

 

 


Strana 2 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 8 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 323862

Anketa

Da li je Prva konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.